Klanten beoordelen ons met een 9.8

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: Online Spareribs
Oonksweg 38 B, 7622 AW KvK 08222311 

Hierna te noemen: Online Spareribs

1. Algemeen

1.1 Onlinespareribs.nl biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Onlinespareribs.nl: de besloten vennootschap, ONLINE SPARERIBS. gevestigd aan de Oonksweg 38B Borne onder een nog te verstrekken handelsregisternummer 08222311, welke vennootschap tevens handelt onder de handelsnaam Online Spareribs en Onlinespareribs.nl. 

1.3 Onlinespareribs.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Onlinespareribs.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Onlinespareribs.nl verzonden. Deze gegevens zijn door Onlinespareribs.nl ontvangen; of – Onlinespareribs.nl heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Onlinespareribs.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Onlinespareribs.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Onlinespareribs.nl worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Onlinespareribs.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Onlinespareribs.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, Onlinespareribs.nl geen producten zal leveren. In geval van zelf afhalen kan de Koper gelieve niet contant betalen of op locatie pinnen, dit is alleen mogelijk door voorafgaande communicatie.

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Onlinespareribs.nl worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels via iDeal, Paypal en Creditcard.

5.Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens Onlinespareribs.nl afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. De door Onlinespareribs.nl aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van 1 werkdag na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Onlinespareribs.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en dit via de track en trace vermelden. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het pakketje afgegeven worde bij een depot voor afhaal.

5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@Onlinespareribs.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Onlinespareribs.nl zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6. Garantie

6.1 Onlinespareribs.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

7. Overgang van eigendom

7.1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op afnemer niet eerder over dan nadat afnemer aan al zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
7.2. Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Online Spareribs rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren.
7.3. Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Online Spareribs rust, mag afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid.

8. Persoonsgegevens

8.1 Onlinespareribs.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Onlinespareribs.nl intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Onlinespareribs.nl neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Behoudens de verplichtingen, is Online Spareribs nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Online Spareribs. Online Spareribs is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen geleden schade door afnemer ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Eveneens is Online Spareribs niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen/derden.

9.2 Voor zover Online Spareribs, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Online Spareribs verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger bedrag dan de factuurwaarde, het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.
9.3. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
9.4. Afnemer vrijwaart Online Spareribs tegen alle aanspraken van derden, tenzij Online Spareribs volgens dit artikel aansprakelijk is.
9.5. Een schade dient met bekwame spoed doch in ieder geval binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk aan Online Spareribs te worden gemeld en aan Online Spareribs dient alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek zijnerzijds naar aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en onverminderd het hierna onder 9.6 bepaalde.
9.6. Schade die ontdekt wordt na zes maanden na de afgifte van de zaken of de beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

9.7. Een aan afnemer toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken van een termijn van 12 maanden na de afgifte van de zaken of de beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt.

9.2 De Koper vrijwaart Onlinespareribs.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

10. Overige bepalingen

10.1 Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Onlinespareribs.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Onlinespareribs.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

10.2 De overeenkomsten aangegaan door Onlinespareribs.nl worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Online Spareribs is bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de wet bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Online Spareribs. 

11. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen die gebruikt worden door Online Spareribs zijn de auteursrechten van Intermezzo Meat B.V. Dit is dan ook alleen te gebruiken door toestemming te vragen aan de eigenaar Intermezzo Meat B.V.

Translate »